Szanowni Państwo,

Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. jest przyczyną licznych wątpliwości wynikających z pozostawienia w majątku Getin Noble Bank S.A. portfela kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, w tym wszelkich roszczeń związanych z tymi kredytami, jak również rzeczywistego potencjału Getin Noble Bank S.A. w zakresie dalszego wykonywania jego zobowiązań.

  Kierując się dbałością o Państwa interesy i będąc świadomym ryzyka, że Getin Noble Bank S.A. może nie być w stanie zrealizować roszczeń wszystkich kredytobiorców, którzy skutecznie zakwestionują abuzywne postanowienia zawarte w ich umowach kredytowych, w komunikacie z dnia 30.09.2022 r. przedstawiliśmy rekomendację, zgodnie z którą nasi Klienci, który spłacają kredyty udzielone przez  Getin Noble Bank S.A. powinni zaprzestać ich dalszej spłaty. W naszej ocenie, rozwiązanie to może realnie zminimalizować zakres szkody, która wiąże się z dalszą spłatą kredytu w warunkach istnienia uzasadnionych w naszej ocenie roszczeń kredytobiorców, których podstawą są wspomniane powyżej klauzule abuzywne stosowane przez Getin Noble Bank S.A. i skutki prawne wynikające z niewiążącego charakteru tych klauzul.

  Odpowiadając na Państwa pytania związane z naszym komunikatem z dnia 30.09.2022 r., pragniemy podkreślić, że przedstawiona przez nas rekomendacja nie jest dla Państwa wiążąca, nie jesteśmy uprawnieni i nigdy nie narzucamy naszym Klientom określonych rozwiązań. Decyzja o zaprzestaniu spłaty kredytu udzielonego przez Getin Noble Bank S.A. jest indywidualną decyzją każdego naszego Klienta, który zawarł umowę z tym bankiem. Decyzja ta powinna być poprzedzona pogłębioną analizą jej potencjalnych konsekwencji.  Zwracamy Państwa uwagę, że indywidualna sytuacja poszczególnych kredytobiorców i przyczyny, którymi te osoby się kierują, może powodować, że w niektórych przypadkach, dalsza spłata kredytu okaże się mniej dotkliwym rozwiązaniem niż konsekwencje zaprzestania spłaty. Jesteśmy świadomi, że niektórzy nasi Klienci, przynajmniej na pewien czas, zrezygnują z naszej rekomendacji.

  Zaznaczamy, że z dotychczasowych komunikatów Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nie wynika, aby ten w jakimkolwiek zakresie odnosił się, nie wspominając o uznaniu zasadności, do roszczeń kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. wynikających z zastosowania w ich umowach klauzul abuzywnych. Oznacza to, że skuteczność i konieczność wykonywania tych umów w dalszym ciągu pozostaje kwestią sporu pomiędzy kredytobiorcami a bankiem.

  Aby ułatwić Państwu dokonanie samodzielnej oceny indywidualnej sytuacji oraz identyfikację istotnych ryzyk, przedstawiamy poniżej najważniejsze aspekty związane z zaprzestaniem spłaty kredytu.

a) Windykacja przedsądowa.

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że zaprzestanie spłaty wymagalnych rat kapitałowo-odsetkowych spowoduje podjęcie przez bank czynności windykacyjnych, które mogą być wykonywane zarówno przez pracowników banku, jak również przez wyspecjalizowane,  zewnętrzne firmy windykacyjne. Czynności te mogą polegać na przesyłaniu do Państwa pisemnych wezwań, monitów i podobnej korespondencji, windykacji telefonicznej, a nawet próbie bezpośredniej wizyty przedstawicieli firm windykacyjnych w miejscu Państwa zamieszkania.

Brak reakcji na powyższe czynności będzie najprawdopodobniej skutkował skierowaniem do Państwa ostatecznego wezwania do zapłaty oraz poinformowaniu o możliwości wypowiedzenia umowy kredytu. Brak odbioru tej korespondencji, w przypadku nadania jej na Państwa adres, którym dysponuje bank, może być równoznaczny ze skutkiem skutecznego doręczenia.

Podkreślamy, że pracownicy banku, czy inne osoby prowadzące windykację w imieniu banku, nie posiadają uprawnień do prowadzenia jakichkolwiek działań w stosunku do Państwa majątku. Rekomendujemy w takich przypadkach, aby niezależnie od formy komunikacji, poinformowali Państwo takie osoby, że sprawa Państwa kredytu jest sporna i została już przekazana Państwa prawnikom.

b) Przekazanie informacji do Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) i Biura Informacji Gospodarczej (BIG) to podmioty powołane w różnym celu. BIK gromadzi dane osobowe kredytobiorców i historie spłat kredytów, natomiast BIG przechowuje informacje m. in. na temat zadłużenia osób fizycznych (zarówno konsumentów i przedsiębiorców). Zarówno BIK jak i BIG jest administratorem danych osobowych przekazanych mu przez banki.

Konsekwencją przekazania informacji o braku spłaty bieżących rat kredytu do BIK lub BIG skutkuje najczęściej utratą statusu osoby, która terminowo realizuje swoje zobowiązania. W Państwa przypadku, może to utrudnić lub uniemożliwić zaciągnięcie w instytucjach finansowych nowych zobowiązań, takich jak np. pożyczka, czy kredyt. Ponadto, zauważamy, że w Polsce funkcjonuje kilka różnych Biur Informacji Gospodarczej, co może spowodować, że informacja o zaległości z tytułu spłaty kredytu może pojawić się w bazie kilku różnych Biur.

Wykreślenie danych z bazy BIK i BIG następuje co do zasady na wniosek podmiotu, który przekazał te dane (w tym przypadku banku). Rekomendujemy, aby w przypadku przekazania informacji o braku spłaty kredytu ww. podmiotom, skierować do Getin Noble Bank S.A. reklamację, powołując się na nieważność lub częściową bezskuteczność umowy kredytu, która oznacza nieistnienie wierzytelności objętej informacją przekazaną przez bank.

Ponadto, procedura wpisu do BIG poprzedzona jest wezwaniem do zapłaty. W odpowiedzi na wezwanie mają Państwo możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru przekazania danych do BIG (art. 15a ust.1 ustawy z dnia 9.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych). W przypadku otrzymania wezwania, prosimy o kontakt z nami poprzez Panel Klienta.

c) Wypowiedzenie umowy kredytu.

Określona w umowie kredytu (lub regulaminie), najczęściej kilkumiesięczna zaległość w spłacie rat kapitałowych lub odsetkowych jest przesłanką do wypowiedzenia umowy kredytu przez bank.

Sporny charakter wszelkich wierzytelności ustalonych w oparciu o klauzule abuzywne najprawdopodobniej nie będzie stanowił w ocenie banku przeszkody do wypowiedzenia umowy kredytu. Po upływie okresu określonego w wypowiedzeniu , bank przeliczy saldo kredytu wyrażone w walucie indeksacji/denominacji na PLN i prawdopodobnie będzie kontynuował przedsądowe działania windykacyjne. W przypadku otrzymania pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, prosimy o kontakt z nami poprzez Panel Klienta.

d) Windykacja sądowa.

Wypowiedzenie umowy kredytu nie jest samodzielną podstawą do wszczęcia egzekucji z majątku kredytobiorcy. Dotyczy to również nieruchomości na której ustanowiono hipotekę. Jeżeli nie składali Państwo przed notariuszem odrębnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie aktu notarialnego, bank nie będzie mógł wszcząć egzekucji z Państwa majątku, jeżeli nie uzyska wcześniej prawomocnego wyroku sądu, uwzględniającego jego roszczenia.

Pomimo złej sytuacji Getin Noble Bank S.A. uważamy za prawdopodobne, że bank po wypowiedzeniu umowy kredytu zdecyduje się dochodzić przed sądem roszczeń wynikających z tej umowy. Co istotne, pozew zostanie doręczony bezpośrednio na Państwa adres (niezależnie od tego, czy jest obecnie w toku jakiekolwiek inne postępowanie związane z umową kredytu, w ramach którego reprezentowani są Państwo przez pełnomocnika). Z chwilą doręczenia pozwu rozpocznie bieg termin, przed upływem którego należy ustosunkować się do treści roszczeń banku i podnieść wszelkie zarzuty w tym zakresie.

Możemy zapewnić Państwu profesjonalną reprezentację również w sprawie z powództwa banku. W tym celu niezbędne jest zawarcie aneksu do dotychczasowej umowy o dochodzenie roszczeń z umowy bankowej.

Zastrzegamy, że zbyt późne poinformowanie nas o doręczeniu odpisu pozwu może znaczenie utrudnić obronę przed roszczeniem ze strony banku.

e) Skierowanie windykacji przedsądowej i sądowej w kierunku innych osób, niż kredytobiorcy.

Jeżeli inne osoby zabezpieczyły lub udzieliły poręczenia spłaty Państwa kredytu, bardzo prawdopodobne jest, że bank skieruje do tych osób działania windykacyjne. Nie można także wykluczyć, że ewentualne powództwo ze strony banku będzie obejmować również te osoby.

Pomimo, że osoby te nie są stroną umowy kredytu, możemy zapewnić im profesjonalną reprezentację przed sądem. W tym celu niezbędne jest uregulowanie zasad tej reprezentacji w odrębnej umowie.

Podobnie jak w powyższym przypadku zastrzegamy, że zbyt późne poinformowanie nas o doręczeniu odpisu pozwu może znaczenie utrudnić obronę przed roszczeniami banku.

f) Wygaśnięcie niektórych produktów powiązanych z umową kredytu.

Z zawartą umową kredytu mogą wiązać się dodatkowe produkty, takie jak np. ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie majątkowe (najczęściej ubezpieczenie kredytowanej nieruchomości). Wypowiedzenie umowy kredytu może oznaczać, że ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z dodatkowych umów oferowanych przez bank we współpracy z określonym ubezpieczycielem, wygaśnie. W konsekwencji, produkty te nie będą zapewniać Państwu ochrony w razie zajścia określonego w nich zdarzenia ubezpieczeniowego. W tym stanie rzeczy, w razie wypowiedzenia umowy kredytu, rekomendujemy ubezpieczenie się w zakresie ryzyka osobistego i majątkowego we własnym zakresie.

g) Konieczność spłaty wszystkich zaległości w razie przegrania sporu z bankiem.

Przegrana sądowego sporu z bankiem oznacza konieczność zwrotu wszystkich nieuiszczonych i wymagalnych wierzytelności wynikających z zawartej umowy kredytu, powiększonych o ewentualne odsetki za opóźnienie. Dodatkowo, jeżeli wierzytelność z tego tytułu zostanie zasądzona na rzecz banku w wyroku sądowym, bank będzie mógł wszcząć postępowanie egzekucyjne z całego Państwa majątku.

Ponieważ na dzień 3.10.2022 r. wszystkie prawomocne orzeczenia, które uzyskaliśmy w sprawach przeciwko Getin Noble Bank S.A. były korzystne dla kredytobiorców, ryzyko opisane w ppkt g) uważamy jako nieznaczne.

  Należy zwrócić uwagę, że nasza rekomendacja przedstawiona w komunikacie z dnia 30.09.2022 r. dotyczyła zarówno kredytobiorców, których łączna suma spłat na rzecz banku przekroczyła wysokość kapitału, który uzyskali oni od Getin Noble Bank S.A. na podstawie umowy kredytu, jak również tych kredytobiorców, w przypadku których stan tak rozumianego rozliczenia jest ujemny (tj. kwota spłat jest niższa, niż wysokość udostępnionego kapitału). Zaznaczamy przy tym, że w orzecznictwie sądów dominuje obecnie pogląd, że strony nieważnej umowy kredytu powinny rozliczyć się ze świadczeń, które zostały spełnione na podstawie nieważnej umowy, a każde świadczenie ma samodzielny charakter (tzw. teoria dwóch kondykcji). W związku z tym, zastosowanie się do naszej rekomendacji powinny w szczególności rozważyć osoby, których łączna kwota spłat na poczet kredytu przekroczyła wartość otrzymanego kapitału.

  Jest dla nas bardzo ważne, aby w powstałej sytuacji pozostać z Państwem w kontakcie. Prosimy o informację dotyczącą dalszych spłat kredytu, niezależnie od tego, czy skorzystają Państwo z naszych propozycji, czy też w dalszym ciągu będą Państwo dokonywać bieżących spłat kredytu. Informację prosimy przesyłać za pośrednictwem Panelu Klienta.

  W Panelu Klienta znajdą Państwo również informację na temat naszych bieżących działań, które podejmujemy w związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Bank S.A.