Aktualnie wiele polskich gospodarstw domowych stoi przed trudnością regulowania zobowiązań związanych z kredytami, które są indeksowane do walut obcych, takich jak na przykład frank szwajcarski. Wielu osób, które zaciągnęły te kredyty, zmaga się z wyzwaniem wyższych rat, które znacząco wpływają na ich zdolność do spłaty zaciągniętego długu. Ostatnie decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące kredytów CHF wywołały kontrowersje oraz wywołały wiele pytań, zarówno ze strony instytucji bankowych, jak i samych Kredytobiorców.

Banki odczuły skutki stosowania niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych

Jednym z rozpatrywanych zagadnień było żądanie ze strony banków rekompensaty za bezumowne korzystanie z kapitału przez osoby zaciągające kredyty oparte na walutach obcych. Kwestią sporną pomiędzy stronami jest to, czy banki są uprawnione do dochodzenia takiego roszczenia od swoich klientów?

W przypadku kredytów opartych na walutach obcych, głównym powodem, dla którego banki zgłaszają roszczenie dotyczące rekompensaty za bezumowne korzystanie z kapitału, jest zmiana kursu waluty wykorzystanej do spłaty kredytu. Jeśli wartość tej waluty rośnie, to skutkuje to zwiększeniem wartości zadłużenia wyrażonego w polskich złotych, co prowadzi do wyższych rat kredytowych dla Kredytobiorcy. Banki argumentują, że w takich przypadkach osoby korzystające z kredytów indeksowanych do walut obcych w rzeczywistości czerpią korzyści, ponieważ ich dług jest niższy niż w przypadku udzielenia kredytu w polskich złotych.

wyrok

Niemniej jednak, zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wiele zapisów obecnych w umowach kredytowych opartych na walutach obcych zostało uznanych za niestosowne i nieważne. Osoby zaciągające kredyty zostały uznane za pozbawione świadomości związanych z tym rodzajem ryzyka kredytowego. Decyzje Trybunału otworzyły możliwość składania roszczeń przez klientów banków, które zawierały w swoich umowach niedozwolone postanowienia.

Trybunał po stronie Frankowiczów w kwestii bezumownego korzystania z kapiatału

Zatem, wydaje się, że banki nie mają prawnej podstawy do żądania rekompensaty od osób posiadających kredyty indeksowane do walut obcych za bezumowne korzystanie z kapitału. Wiele umów kredytowych zostało zawartych w sposób niezgodny z przepisami prawa, co sprawia, że takie żądania mogą być uważane za niezasadne. Warto również zaznaczyć, że zagadnienia związane z kredytami opartymi na walutach obcych nadal stanowią przedmiot sporów oraz analizy w kontekście prawa. Już wiele sądów wydało orzeczenia na korzyść Kredytobiorców, uznając klauzule umowne za niesprawiedliwe.

Podsumowując, żądanie banków od Kredytobiorców, którzy podpisali umowy kredytowe oparte na walutach obcych, rekompensaty za bezumowne korzystanie z kapitału, zdaje się być pozbawione podstaw prawnych. Wyroki TSUE oraz orzeczenia polskich sądów stanowią podstawę do argumentacji na rzecz osób, które zaciągnęły takie kredyty i dążą do unieważnienia niekorzystnych dla nich postanowień umownych. Ważne jest śledzenie dalszych rozwojów w tej kwestii, gdyż może to mieć znaczący wpływ na wszystkich posiadaczy kredytów we frankach.

Autor: Monika Poddubik