Głosy po ubiegłotygodniowym postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego oświadczenia o skutkach nieważności umowy w sprawie C-140/22 wciąż są donośne. Co więcej, już w nadchodzący czwartek, 14 grudnia, Trybunał ten wyda decyzję w sprawie C-28/22, w której poruszy kwestię przedawnienia roszczeń i określi moment, od którego rozpoczyna się ten okres.

Pytanie do TSUE w sprawie C-28/22

Sąd Okręgowy w Warszawie zwrócił się o rozważenie pięciu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jedno z nich dotyczyło zagadnienia przedawnienia roszczeń banków. Jakie inne pytanie rozważy TSUE w sprawie C-28/22?

  1. Czy początek terminu przedawnienia roszczeń należy wiązać z:
  • powiadomieniem przez konsumenta banku o występowaniu w umowie niedozwolonych postanowień,
  • pouczeniem konsumenta przez sąd o możliwości uznania postanowień za niedozwolone,
  • złożeniem przez konsumenta oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy (opcję tę wykluczył już TSUE w wyroku C-140/22),
  • zaświadczeniem o stanie wiedzy konsumenta dotyczących konsekwencji nieważności umowy,
  • prawomocnym wyrokiem sądu ustalającym nieważność umowy.
  1. Czy przedsiębiorca powinien sam zweryfikować świadomość konsumenta co do nieważności umowy kredytowej,
  2. Czy możliwa jest sytuacja w której bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta zaczyna się szybciej niż roszczeń przedsiębiorcy,
  3. Czy banki mogą powoływać się na prawo zatrzymania,
  4. Czy powołując się na zarzut zatrzymania, bank może uniknąć zapłaty odsetek za to, że nie oddał konsumentowi należności w terminie wynikającym z wezwania do zapłaty.
jeden sędzia, młotek sędziowski, waga sprawiedliwości

Konsekwecje wyroku TSUE C-28/22 dla Frankowiczów i banków

Przedstawiciele prawni zauważają, że  kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod sygnaturą C-28/22 będzie miał istotne znaczenie dla Kredytobiorców frankowych. Choć sprawa jest związana z Getin Noble Bankiem, skutki orzeczenia Trybunału mogą dotknąć wszystkich osób posiadających kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. Co więcej, jeśli Trybunał ponownie przyjmie stanowisko korzystne dla konsumentów w kwestii przedawnienia roszczeń, dla banków orzeczenie TSUE może mieć poważne konsekwencje. W sytuacji, gdy Trybunał stwierdzi przedawnienie roszczeń banków, potencjalnie oznaczałoby to, że Kredytobiorcy frankowi mieliby prawo do zwrotu wszystkich spłat dokonanych do banku wraz z odsetkami za okres oczekiwania na wyrok. Jednocześnie bank nie mógłby domagać się zwrotu udzielonego kapitału. Eksperci prognozują, że w takim przypadku straty finansowe banku mogą się znacząco zwiększyć, być może nawet trzykrotnie.

Do tej pory około 750 tysięcy kredytów we frankach szwajcarskich zostało udzielonych polskim Kredytobiorcom, z czego około połowa jest nadal aktywna. Sądy prowadzą setki tysięcy spraw, w których Kredytobiorcy walczą o sprawiedliwość, a rosnąca liczba prokonsumenckich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dodatkowo umacnia tę tendencję, przyczyniając się do dalszego wzrostu liczby skierowanych pozwów. Ważne jest podkreślenie, że obecnie Frankowicze odnoszą sukcesy w około 97% rozpatrywanych spraw.