Klient zgłosił się do Grupy Kapitałowej VOTUM w maju 2020 r. Kredytobiorca zdecydował się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2010 r. z EFG Eurobank Ergasias SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w październiku 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klient zdecydował się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG na kwotę 89.931,55zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Katowicach 11 stycznia 2021 r. (sygn. akt II C 53/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Raiffeisen Bank International AG wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 27 stycznia 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 89.931,55zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.417,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że w 2010 roku powód chciał kupić mieszkanie, więc udał się do pozwanego banku. Jego zdolność kredytowa badano jedynie w CHF. Powód został zapewniony, że kredyt w CHF jest najkorzystniejszą ofertą i w tej walucie na pewno dostanie kredyt. Chciał negocjować jedynie ubezpieczenia, jednak okazało się, że nie ma nawet takiej możliwości. Do podpisania umowy doszły na drugim spotkaniu. Kredytobiorca nie dostał umowy do domu, w celu zapoznania się z jego treścią. Umowę czytał, jednak treść nie była dla niego całkowicie zrozumiała. W treści oświadczenia wskazano, że powód zapoznał się z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej. A także, że będąc w pełni wiadomym tego ryzyka, rezygnuje z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych. Tym samym dokonuje wyboru kredytu indeksowanego do waluty obcej. Jednocześnie zapoznał się z postanowieniami Regulaminu.

W konsekwencji sąd uznał, że sporna umowa kredytu wygenerowała długoterminowy stosunek prawny, który w chwili wyrokowania nie został wykonany w całości. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG stała się faktem.

wygrana frankowiczow z raiffeisen bank international
Nasz Klient w towarzystwie Jarosława Harabasa z DSA Investment SA z GK VOTUM