Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w kwietniu 2017 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w lipcu 2009 r. z EFG Eurobank Ergasias SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w lipcu 2017 r. wystosowano do banku reklamację. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG na kwotę 184.938,74zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Poznaniu 26 sierpnia 2021 r. (sygn. akt I C1730/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Raiffeisen Bank International AG wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 28 stycznia 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 184.938,74zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.834,00zł tytułem kosztów procesu

Wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że w 2009 roku powodowie podjęli decyzję o budowie domu, więc udali się do pozwanego banku. Powodowie zostali zapewnieni, że kredyt w CHF jest dla nich najkorzystniejszą ofertą. Doradca kredytowy poinformował powodów, że kurs franka szwajcarskiego w momencie zawierania umowy będzie wahał się w granicach 3,40-3,50 zł. I na przestrzeni lat nie wzrośnie! Dodatkowo, powodowie otrzymali informację, że raty kredytu w CHF będą niższe niż w złotówkach. To przekonało ich do zawarcia umowy z bankiem. Nie została powodom przedstawiona żadna kalkulacja, ani symulacja wyliczeń kredytu w złotówkach. Nie wyjaśniono im, czym jest spread walutowy oraz jaką rolę pełni w umowie kurs kupna i sprzedaży.

Doradca finansowy zapewniał, że frank szwajcarski jest walutą stabilną, jednakże nie miało to dla powodów żadnego znaczenia, gdyż nie rozumieli mechanizmu waloryzacji. Nie wiedzieli, jaka będzie ostateczna wysokość raty oraz w jaki sposób będzie obliczany kurs CHF. Terminu wpłaty środków nie precyzowała Umowa i Regulamin. Bank miał możliwość samodzielnego ustalenia wysokości raty ze względu na wahania kursu waluty. Tak, aby określonego dnia była ona najkorzystniejsza dla kredytodawcy!

W konsekwencji sąd uznał, że nie istnieje pomiędzy powodami a pozwanym Raiffeisen Bank International AG stosunek prawny. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Raiffeisen Bank International AG stała się faktem.

wygrana frankowiczow raiffeisen bank
Nasz Klient w towarzystwie Dyrektor Teresy Miroszewskiej-Sobańśkiej z DSA Investment SA z GK VOTUM