Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM we wrześniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu denominowanego w CHF zawartą w październiku 2007 r. z PKO BP SA „Własny Kąt”. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w styczniu 2021 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA na kwotę 73.353,11CHF!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego Poznaniu 13 maja 2021 r. (sygn. akt XVIII C 966/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 11 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 73.353,11CHF tytułem nienależnego świadczenia,
  • 11.817,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z PKO BP SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że zawarta między stronami umowa miała być w istocie umową denominowanego kredytu złotowego, a nie umową kredytu walutowego, jak twierdził pozwany bank. Ponadto klauzulą niedozwoloną jest ustalenie, że bank może dokonywać przeliczenia kwoty kredytu i jego rat według dowolnie określonych przez siebie kursów. Abuzywność wynika z braku obiektywnych wskaźników, które pozwalałyby na wyliczenie kursu waluty potrzebnego do obu operacji. Tym samym kredytobiorcy uzależnili się od decyzji banku, który ustalał kursy w sposób tylko sobie znany. W konsekwencji arbitralnie, jednostronnie i zupełnie uznaniowo mógł generować zyski kosztem konsumentów, rażąco naruszając zasadę równowagi kontraktowej i dobre obyczaje. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z PKO BP SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z pko bp
Nasi Klienci w towarzystwie Dyrektor Teresy Miroszewskiej-Sobańśkiej z DSA Investment SA z GK VOTUM