Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w sierpniu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w grudniu 2006 r. z BRE Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w listopadzie 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA na kwotę 162.480,23zł.

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Częstochowie 26 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I C 269/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 04 listopada 2020 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa zawiera zapisy abuzywne, które nie wiążą kredytobiorcy. Zdaniem sądu umowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • – 162.480,23zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • – 6.434zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów z mBank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że ustalony stan faktyczny spraw nie pozostawia żadnej wątpliwości. Kwestionowane klauzule nie podlegały indywidualnym uzgodnieniom w jakimkolwiek zakresie z kredytobiorcą. To z kolei przemawia za ich jednostronnym charakterem w ramach umów zawieranych przez pozwany bank. W umowie kredytowej mBank SA nie zawarł jednoznacznych i precyzyjnych kryteriów, jakimi posługiwał się bank, ustalając kurs waloryzacji. Oznacza to, że pozwany uzyskał możliwości dowolnego kreowania wysokości zobowiązania powoda. W konsekwencji pomiędzy świadczenia stron umowy kredytu doszło do powstania rażącej nieekwiwalentności świadczeń, z całkowitym przerzuceniem ryzyka kursowego na konsumenta. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z mBank SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow z mbank
Nasza Klientka w towarzystwie Dyrektor Grażyny Dyluś z DSA Investment SA z GK VOTUM