Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w lipcu 2020 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu indeksowanego do CHF zawartą w maju 2005 r. z Getin Bank SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w grudniu 2020 r. wystosowano reklamację do banku. Pomimo przedstawienia wyczerpujących dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank wydał decyzję odmowną. Dlatego klienci zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę sądową. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja, ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA na kwotę 113.540,08zł!

{button}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Kaliszu dnia 12 lipca 2021 r. (sygn. I C 1043/21). W uzasadnieniu wskazano, że zawarta umowa kredytu zawiera postanowienia o charakterze abuzywnym. W ten skutek cała umowa jest nieważna od samego początku, gdyż nie została nigdy zawarta. Czyli stosunek prawny pomiędzy stronami nie istnieje. W odpowiedzi na pozew pozwany Getin Noble Bank SA wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanego kosztów procesu. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 07 lipca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę 113.540,08zł tytułem nienależnego świadczenia.

Wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA – uzasadnienie wyroku

W pisemnym uzasadnieniu wydanego wyroku sąd wskazał, że powodom udzielono kredytu w złotych polskich, a nie w walucie obcej – franku szwajcarskim. O tym, w jakiej walucie jest kredyt, decyduje waluta, w jakiej na podstawie umowy bank wypłacił środki pieniężne. Bowiem istotą kredytu jest przekazanie kredytobiorcy określonej kwoty środków pieniężnych. Wskazać przy tym należy, że powodowie nie uzyskali wiedzy na temat tego, jak w istocie są ustalane kursy kupna i sprzedaży CHF podawane w tabeli. Ponieważ w umowie nie wskazano, jak bank ustala marże kupna i sprzedaży stanowiące bezpośrednio element ustalenia kursu. Getin Noble Bank SA pozostawił sobie możliwość swobodnego kształtowania marży kursowej bez wiedzy kredytobiorców.. Tym samym nasi klienci nie byli zabezpieczeni przed ryzykiem zmian kursowych, skoro wysokość spreadu walutowego zależała wyłącznie od banku. W umowie to ryzyko wprost przerzucono na kredytobiorców. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów z Getin Noble Bank SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow getin
Nasi Klienci w towarzystwie Mariusza Gadziałowskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM