Klienci zgłosili się do Grupy Kapitałowej VOTUM w październiku 2019 r. Kredytobiorcy zdecydowali się na dochodzenie roszczeń w związku z umową kredytu zawartą w marcu 2007 r. z BGŻ SA. Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji kredytowej, w styczniu 2020 r. wystosowano do banku reklamację. Pomimo przedstawienia dowodów i zastosowania szerokiej argumentacji, bank odmówił zawarcia ugody. Dlatego klienci zdecydowali się na kontynuowanie sprawy na drodze sądowej. Jak się później okazało, była to słuszna decyzja. Ponieważ w sprawie zapadł korzystny wyrok. Zatem to kolejna wygrana frankowiczów BNP Paribas SA na kwotę 131.786,80zł!

{buttton}

Jak wyglądała sprawa sądowa?

Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 21 maja 2021 r. (sygn. aktI C 652/21). Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego sąd zamknął przewód sądowy. Następnie wydał wyrok 15 marca 2022 r. W konsekwencji sąd stwierdził, że umowa kredytowa jest nieważna. Jednocześnie zasądził na rzecz powodów kwotę:

  • 131.786,80zł tytułem nienależnego świadczenia,
  • 12.308,00zł tytułem kosztów procesu.

Wygrana frankowiczów BNP Paribas SA – uzasadnienie wyroku

W trakcie prowadzonego postępowania sąd ustalił, że powodom zarekomendowano zawarcie kredytu denominowanego do CHF, nie przedstawiając symulacji tego kredytu ze zrozumiałymi informacjami o opłatach, zasadach waloryzacji kredytu i rat do waluty obcej, mechanizmie spreadu walutowego oraz wpływie wahania kursu tej waluty na wyrażoną w PLN wysokość zarówno raty jak i całego salda. Zapewniano stronę powodową o stabilności wysokości kursu waluty, natomiast nie okazano wzorca umowy, ani ogólnych warunków jego udzielania. W chwili podpisywania umowy jak i w okresie późniejszym faktyczna wysokość zobowiązania powodów pozostała nieznana, a kwota kredytu oraz wysokość rat spłaty kredytu uzależniona została od mierników wartości im nieznanych, w tym w postaci kursu kupna i kursu sprzedaży franka szwajcarskiego. Dlatego sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna. Tym samym kolejna wygrana frankowiczów BNP Paribas SA stała się faktem.

wygrana frankowiczow BNP Paribas
Nasi Klienci w towarzystwie Managera Macieja Chmielewskiego z DSA Investment SA z GK VOTUM