Według opublikowanego raportu za drugi kwartał 2023 r., do dnia 30 czerwca 2023 r. przeciwko Grupie Santander Bank Polska toczyło się 14 948 postępowań sądowych dotyczących spraw Frankowiczów. W ciągu tego kwartału banki z Grupy Kapitałowej Santander zostały pozwane 1255 razy, z czego 382 pozwy (co stanowi 30,44% ogólnej liczby pozwów) skierowane zostały przez Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum.

Ile spraw przegrywa Santader Bank?

W pierwszym półroczu 2023 r., Kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum odniosły sukces, uzyskując 164 prawomocne wyroki przeciwko Santander Consumer Bank SA i Santander Bank Polska SA. Co istotne, we wszystkich tych sprawach sądy poparły argumentację pełnomocników i wydały korzystne dla Frankowiczów wyroki.* W każdej z tych spraw sądy orzekły na korzyść konsumenta, co skutkowało nieważnością umowy kredytowej w znacznej większości przypadków.

Zgodnie z raportem bankowym za drugi kwartał 2023 r., banki z Grupy Kapitałowej Santander zostały objęte 419 prawomocnymi wyrokami, z których aż 99% było korzystnych dla Frankowiczów. Spośród tych wyroków, 77 pozytywnych rozstrzygnięć na rzecz kredytobiorców wynikało z działań Kancelarii VotumGroup.

Ile spraw jeszcze przegra Bank Santander?

Bank, bazując między innymi na czerwcowych wyrokach TSUE oraz aktualnym orzecznictwie, dokonał oceny ryzyka przegranych spraw sądowych. W wyniku tej analizy, bank zdecydował się zwiększyć rezerwy na ryzyko prawne.

Raport opublikowany przez bank wskazuje, że szacuje się, iż 25% Kredytobiorców, którzy posiadają kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, a także ci, którzy już spłacili swoje zobowiązania, mogą wnieść pozwy przeciwko bankom z Grupy Kapitałowej Santander.

brawa

Czy ugoda z Santander jest korzystna dla Frankowiczów?

Podobnie jak wiele innych banków, Santander również podejmuje próby rozwiązania sporów z Klientami poprzez proponowanie zawarcia ugody, w celu osiągnięcia polubownego porozumienia. Jednakże, zgodnie z opublikowanym raportem, liczba zawartych porozumień w drugim kwartale jest wyraźnie niższa w porównaniu do pierwszego. Taki trend spadkowy jest zgodny z ogólną tendencją, którą można zaobserwować na podstawie danych opublikowanych przez biuro prasowe Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie działa Sąd Polubowny. Ten spadek może być wynikiem wpływu korzystnych dla Konsumentów rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

*wyroki prawomocne zapadłe w IQ i IIQ 2023 r. w sprawach prowadzonych przez Kancelarie GK Votum przeciwko Santander Consumer Bank SA oraz Santander Bank Polska SA.