Klienci pozwali bank i dzięki wsparciu kancelarii z Grupy Kapitałowej VOTUM uzyskali wyrok zasądzający unieważnienie umowy. Sąd zobowiązał BOŚ Bank do zwrotu niespełna 35 tys. złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

Czego dotyczy pozew Frankowiczów?

Sprawa dotyczy umowy kredytu denominowanego, udzielonego dnia 21 października 2005 r. przez Bank Ochrony Środowiska SA. Klienci otrzymali do dyspozycji kwotę w złotych polskich, choć w umowie podana była jej równowartość określona w CHF. Od początku spłacali również raty w PLN po kursie ustalanym przez bank w swojej tabeli. Postępowanie sądowe toczyło się przed sądem Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie. Wyrok zapadł 7 lutego 2020 r.

Jakie roszczenia przysługują Frankowiczom?

Powództwo dotyczyło unieważnienia umowy kredytowej w całości, ewentualnie w przypadku nieuznania powyższego żądania – o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów zwrotu nadpłaconych rat. Zakwestionowano również podstawy prawne naliczenia składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W odpowiedzi pozwany bank wskazał, że wystosowane przez powodów roszczenia są bezzasadne i zawnioskował o odrzucenie pozwu w całości.

Unieważnienie umowy

Wyrokiem z dnia 7 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (sygn. akt I C 3518/18) zasądził:

  1. kwotę 34.140,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17.10.2018 r. do dnia zapłaty,
  2. kwotę 4.617,00  zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, iż w orzecznictwie sądów powszechnych kwestia abuzywności, co do sposobu kształtowania waluty nie budzi wątpliwości. Jednocześnie uznał, iż w kredycie denominowanym nie ma możliwości odfrankowienia kredytu. Umowa nie określa bowiem kwoty zobowiązania, skoro kredyt nie był wypłacony w  CHF, a kredytobiorcy nie mieli możliwości spłaty w CHF. Sąd podkreślił, że zapadłe orzeczenie wpisuje się w tezy wskazane wprost wyroku TSUE.

To kolejne korzystne rozstrzygnięcie sądowe zapadłe od grudnia 2019 r., w którym Bank Ochrony Środowiska SA przegrywa sprawę i jest zobowiązany do zwrotu wpłat dokonanych przez kredytobiorców. Na uwagę zasługuje nie tylko samo unieważnienie umowy kredytowej, ale również zastosowanie przez sąd teorii dwóch kondykcji. W naszej ocenie stwierdzenie nieważności umowy z zasądzeniem dochodzonej kwoty jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Frankowiczów – informuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.