Mamy kolejne potwierdzenie, że Frankowicze wygrywają z bankami w 2020 r. Kancelaria z Grupy Kapitałowej VOTUM uzyskała wczoraj korzystny wyrok dla klientki, którą reprezentowała w postępowaniu sądowym. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 674/19) zasądził na rzecz powódki kwotę ponad 40 000,00 zł. Tym samym uznał, że Euro Bank SA (obecnie Bank Millennium SA) przegrał, a umowa nieważna.

{button}

Dlaczego umowa nieważna?

Sprawa dotyczy umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, udzielonego w styczniu 2008 r. przez Euro Bank SA. Klientka otrzymała do dyspozycji kwotę w złotych polskich. Co więcej również w tej walucie kobieta od początku spłacała raty po kursie CHF ustalanym przez bank w swojej tabeli. Powódka nie miała zatem wpływu na wysokość swojego zobowiązania, gdyż to bank jednostronnie ustalał wysokość kursów do wyliczenia poszczególnych rat.

Ponadto istotny wzrost kursu CHF i zastosowany mechanizm indeksacji spowodował, że pomimo spłacania rat, wartość kapitału wzrosła, a powinna spadać.

Kancelaria z Grupy Kapitałowej VOTUM złożyła pozew do sądu w dniu 16 kwietnia 2019 r. Powództwo obejmowało żądanie wynikające ze stwierdzenia abuzywności klauzuli indeksacyjnej i jej usunięcia z umowy kredytowej. W odpowiedzi pozwany bank wskazał, że roszczenia są bezzasadne i zawnioskował o odrzucenie pozwu w całości.

Jakie stanowisko zajął sąd?

Na pierwszej rozprawie w dniu 4 lipca 2019 r. sąd zawiesił postępowanie do czasu wydania wyroku przez TSUE. Po ponownym podjęciu postępowania sąd wskazał, że nie widzi możliwości, aby usunąć w całości z umowy kredytu klauzulę indeksacyjną, utrzymując w mocy pozostałe jej postanowienia. Zaproponował zatem zastosowanie średniego kursu NBP franka szwajcarskiego, ewentualnie zasugerował stwierdzenie nieważności umowy.

Zastosowanie średniego kursu NBP w miejsce kursu z tabeli bankowej byłoby sprzeczne z tezami zawartymi w wyroku TSUE i Sądu Najwyższego. Dlatego kategorycznie zostało odrzucone. Rozwiązaniem zaproponowanym przez sąd na które powódka wyraziła zgodę było stwierdzenie, że umowa jest nieważna. Z tego tytułu Sąd zasądził kwotę 40 861,04 zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztami procesu.

Umowa nieważna a interes kredytobiorcy

Zapadłe w niniejszej sprawie rozstrzygnięcie potwierdza, że przy orzekaniu sąd powinien kierować się przede wszystkim interesem konsumenta, a nie narzucać rozwiązań, które są sprzeczne z aktualnym orzecznictwem. Chodzi o możliwość zastosowania przepisu dyspozytywnego poprzez wprowadzenie do umowy uczciwego zapisu, np. średniego kursu NBP. Dlatego w naszej ocenie stwierdzenie nieważności umowy wraz z zasądzeniem dochodzonej kwoty, jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla Frankowiczów informuje Kacper Jankowski, Prezes Zarządu Votum Robin Lawyers SA z Grupy Kapitałowej VOTUM.