Słownik

 • Hipoteka
 • Ograniczone prawo rzeczowe, stosowane na nieruchomościach jako zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, np. zawartej umowy kredytowej z bankiem.

 • Klauzula abuzywna
 • Postanowienie umowy między przedsiębiorcą a konsumentem kształtujące prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając przy tym jego interesy. Nie dotyczy to postanowienia, określającego główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostało sformułowane w sposób jednoznaczny (art. 3851 kodeksu cywilnego).

 • Klauzula indeksacyjna
 • Klauzule indeksacyjne są jednymi z tzw. klauzul waloryzacyjnych zawieranych w umowach kredytowych. Na ich podstawie następowało przeliczenie salda kredytu w dniu wypłaty na walutę franka szwajcarskiego oraz wzrost salda zadłużenia proporcjonalny do wzrostu kursu franka.

 • Klauzula przeliczeniowa
 • Postanowienie umowy, zgodnie z którym bank stosując kurs z własnej tabeli, bez szczegółowego informowania kredytobiorcy o zasadach i mechanizmach jej tworzenia, jednostronnie ustala kurs wypłaty i spłaty kredytu.

 • Konsument
 • Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego). Na gruncie przepisów Konstytucji RP konsument jest rozumiany jako osoba nabywająca towar na własny użytek.

 • Kredyt denominowany
 • Kredyt denominowany charakteryzuje się wyrażeniem w umowie kwoty kredytu bezpośrednio w walucie obcej, natomiast kredyt uruchamiany jest w walucie polskiej. Przy uruchomieniu kredytu, kwota zobowiązania zostaje przeliczona przez Bank kursem kupna waluty, do której kredyt jest denominowany  (np. CHF), a raty kredytu są przeliczane na walutę polską po kursie sprzedaży waluty do której kredyt jest denominowany (np. CHF).

 • Kredyt indeksowany
 • Kwota kredytu w umowie kredytowej wyrażona jest w złotych polskich. Przy uruchomieniu kredytu jego wartość zostaje przeliczona przez bank po przyjętym kursie kupna waluty, do której kredyt jest indeksowany/waloryzowany. Natomiast raty kredytu są przeliczane na walutę polską po kursie sprzedaży waluty, do której kredyt jest indeksowany.

 • Kredyt walutowy
 • Kredyt udzielany i wypłacany w walucie obcej. Spłata powstałego zobowiązania również realizowana jest w walucie obcej, poprzez zwrot udzielonego kapitału w kwocie nominalnej, wraz z odsetkami opartymi na oprocentowaniu określonym w umowie kredytowej.

 • LIBOR
 • Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stosowana przez banki w umowach indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej do wyliczenia podstawy odsetek.

 • Odfrankowienie
 • Czynność prawna polegająca na usunięciu z umowy kredytowej klauzuli indeksacyjnej do CHF i dalszej spłacie kapitału określonego w złotych, przy zastosowaniu oprocentowania opartego na stawce LIBOR.

 • Przedawnienie roszczeń
 • Instytucja prawa cywilnego dająca podstawy do ograniczenia lub wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń po upływie określonego czasu, oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. W kredytach indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej podstawą dochodzenia roszczeń jest zwrot nienależnych świadczeń, dla których okres przedawnienia wynosi:

  - 10 lat dla rat zapłaconych do dnia 09.07.2018 r.,

  - 6 lat dla rat zapłaconych od dnia 10.07.2018 r.

 • Przewalutowanie
 • Czynność prawna polegająca na zmianie waluty zobowiązania według określonego kursu walutowego. W przypadku kredytów indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej, przewalutowanie wiąże się z uznaniem aktualnego salda zadłużenia w walucie obcej, przeliczeniem na złote po aktualnym kursie tej waluty i zmianą oprocentowania opartego na stawce WIBOR. 

 • Spread
 • Różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży waluty obcej.

 • UNWW
 • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to opłata jaką należy uiścić w przypadku, gdy kredytobiorca nie posiada wymaganego kapitału niezbędnego do zaciągnięcia kredytu. Jest to zabezpieczenie chroniące bank przed brakiem możliwości odzyskania całości długu od kredytobiorców, np. wskutek spadku wartości nieruchomości lub obniżonej ceny sprzedaży.

 • Ustawa antyspreadowa
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, która wprowadza obowiązek umożliwienia kredytobiorcom bez dodatkowych opłat spłaty zobowiązania bezpośrednio w walucie, w której kredyt został udzielony oraz obowiązek uregulowania w umowie kredytu szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego wyliczana jest kwota kredytu, jego transze, raty kapitałowo – odsetkowe oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty albo spłaty kredytu.