Szanowni Państwo,

w celu złożenia skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczącą przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Krok 1

Kliknij przycisk POBIERZ SKARGĘ. Plik otworzy się w nowym oknie przeglądarki.

Krok 2

Po pobraniu skargi WYDRUKUJ dokument DWUKROTNIE (wraz ze wszystkimi załącznikami).

Krok 3

Po wydrukowaniu DWÓCH egzemplarzy skargi WPISZ DANE na pierwszej stronie we właściwym miejscu:

- imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i PESELE (wszystkich Kredytobiorców),

- data zawarcia i nr umowy kredytu/pożyczki Getin Noble Bank S.A. (lub jego poprzednika prawnego), której dotyczy skarga.

Krok 4

Po wpisaniu danych na pierwszej stronie PODPISZ SKARGĘ na jedenastej stronie (własnoręczne, czytelne podpisy wszystkich Kredytobiorców na DWÓCH wydrukowanych egzemplarzach skargi).

Krok 5

Po podpisaniu skargi przez wszystkich Kredytobiorców WPŁAĆ na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie opłatę sądową:

- kwota: 200,00zł

- nr rachunku: NBP O/O Warszawa 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000

- tytuł: Opłata sądowa w sprawie skargi na decyzję BFG dot. Getin Noble Bank SA

Krok 6

Po dokonaniu przelewu POBIERZ i WYDRUKUJ DWUKROTNIE potwierdzenie opłaty sądowej, a następnie ZAŁĄCZ do skargi.

Krok 7

SKSERUJ lub WYDRUKUJ DWUKROTNIE umowę kredytu / pożyczki, której dotyczy skarga i ZAŁĄCZ kopie do dwóch egzemplarzy skargi.

Krok 8

Przed wysłaniem, sprawdź, czy masz DWA KOMPLETY SKARGI (wraz ze wszystkimi załącznikami).

Krok 9

Udaj się do placówki pocztowej, WYŚLIJ JEDNYM LISTEM POLECONYM DWA KOMPLETY SKARGI (wraz ze wszystkimi załącznikami). na adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Krok 10

Po wysłaniu skargi zachowaj POTWIERDZENIE NADANIA, a następnie ZESKANUJ (lub wykonaj czytelne zdjęcie) i dodaj do PANELU KLIENTA VOTUM.

Najczęściej zadawane pytania Q&A

KTO SKŁADA SKARGĘ?

Z przyczyn wskazanych w poprzednim komunikacie, Kredytobiorcy samodzielnie składają przygotowane skargi. Jednocześnie po złożeniu skargi, zgodnie z przedstawioną instrukcją postępowania, zalecamy przekazanie za pośrednictwem Panelu Klienta skanu (zdjęcia) potwierdzenia nadania pisma listem poleconym, celem umożliwienia ewentualnej reprezentacji w postępowaniu sądowo-administracyjnym wywołanym wniesieniem skargi, po uzyskaniu właściwego pełnomocnictwa.

KTO PODPISUJE SKARGĘ?

Skargę podpisują wszyscy Kredytobiorcy (byli – zwolnienie z długu i obecni, w tym osoby dziedziczące po zmarłym kredytobiorcy), tożsamo jak miało to miejsce w przypadku zawarcia Umowy Kompleksowej Obsługi Sprawy Bankowej z podmiotami Grupy Kapitałowej Votum. W przypadku braku możliwości podpisania skargi przez wszystkich Kredytobiorców, np. z powodu nieobecności wynikającej z pobytu zagranicą, zaleca się wpisanie do skargi wszystkich Kredytobiorców i podpisanie tylko przez tych, którzy mogą to własnoręcznie uczynić. Z tym zastrzeżeniem, że brak podpisów wszystkich kredytobiorców, będzie prawdopodobnie skutkował wezwaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie do uzupełnienia braków formalnych. Możliwe jest również wysłanie kilku skarg dotyczącej tej samej umowy kredytu/pożyczki niezależnie przez poszczególnych Kredytobiorców, jednak będzie to wymagało uiszczenia odrębnych opłat sądowych.

JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ W PRZYPADKU SPADKOBIERCÓW?

Jeżeli skarga jest składana przez spadkobierców kredytobiorcy, należy do niej dołączyć również dokument, z którego wynika nabycie praw majątkowych po zmarłym (np. sądowe postanowienie o nabyciu spadku, notarialny akt poświadczenia dziedziczenia). W takim przypadku, dodatkowo należy dopisać ten dokument do wykazu załączników zawartego na stronie jedenastej skargi.

Ponadto jeżeli skarga jest wnoszona w imieniu osoby małoletniej, na pierwszej stronie należy wpisać dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz PESEL przedstawiciela ustawowego (najczęściej rodzica) wraz z adnotacją, że osoba ta działa w takim charakterze.

ILE WYNOSI OPŁATA SĄDOWA OD SKARGI?

Opłata sądowa od skargi wynosi 200,00zł i należy ją uiścić na rachunek ww. sądu podany w instrukcji postępowania. Wysokość niniejszej opłaty jest stała i niezależna od liczby Kredytobiorców wskazanych w skardze. Wyjątkiem są sytuacje, w której z uwagi na przeszkody formalne, poszczególni Kredytobiorców składają odrębnie kilka skarg dotyczących tej samej umowy kredytu/pożyczki. Wówczas osoby te dokonują oddzielnych opłat.

KIEDY MIJA TERMIN NA ZŁOŻENIE SKARGI?

Ostateczny termin na złożenie skargi przypada w piątek (07.10.2022 r.). Tym samym podpisane pismo wraz z potwierdzeniem opłaty sądowej musi zostać nadane listem poleconym w placówce pocztowej na adres Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, najpóźniej z datą stempla pocztowego 07.10.2022 r. Zatem dla zachowania terminu 7 dni na złożenie skargi wystarczające jest jej nadanie w placówce pocztowej, zgodnie z instrukcją postępowania, a nie dostarczenie do adresata.

GDZIE WYSŁAĆ SKARGĘ?

Skargę należy wysłać na następujący adres: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.

Nie należy wysyłać skargi bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

JAK SKUTECZNIE WYSŁAĆ SKARGĘ Z ZAGRANICY?

Oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

CZY ZŁOŻENIE SKARGI JEST OBOWIĄZKOWE?

Złożenie skargi nie jest obligatoryjne, a jej ewentualne uwzględnienie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny nie spowoduje uchylenia decyzji o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. Niezależnie od rozstrzygnięcia, decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pozostanie w obrocie prawnym. Niemniej jednak pozytywne rozpatrzenie skargi może skutkować ewentualną odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu wydania decyzji z naruszeniem prawa.

CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ SKARGĘ, JEŚLI NIE POZWAŁEM JESZCZE BANKU?

Prawo do złożenia skargi przysługuje wszystkim Klientom Getin Noble Bank S.A., których interesy zostały naruszone poprzez decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Nie tylko tym, którzy pozostają z bankiem w sporze sądowym.