Instytucja prawa cywilnego dająca podstawy do ograniczenia lub wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń po upływie określonego czasu, oznacza to, że po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. W kredytach indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej podstawą dochodzenia roszczeń jest zwrot nienależnych świadczeń, dla których okres przedawnienia wynosi:

– 10 lat dla rat zapłaconych do dnia 09.07.2018 r.,

– 6 lat dla rat zapłaconych od dnia 10.07.2018 r.