Polityka prywatności strony

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.votum-rl.pl, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Votum Robin Lawyers S.A. siedzibą we Wrocławiu, 53-012, przy ul. Wyścigowej 56i, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273033, zwany dalej „Administratorem”.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Katarzyny Haręża pod ww. adresem lub emailem: iod@votum-rl.pl lub pisemnej: Inspektor  Ochrony  Danych Votum Robin Lawyers S.A., ul.  Wyścigowa 56i, 53-012  Wrocław.
 3. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celach, na podstawie przesłanek oraz przez okres czasu wskazany w poniższej tabeli. Podanie danych jest dobrowolne, zaś skutki braku podania danych są szczegółowo wskazane w tabeli.
Cel przetwarzania Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, dalej „RODO” Czas przetwarzania Skutek niepodania danych
Umożliwienie kontaktu z Administratorem przez call page. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie podjęcia kontaktu z użytkownikiem serwisu. Do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu. Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.
Udzielenie informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy. Do czasu realizacji umowy. Brak możliwości realizacji umowy.
Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo administratora, które może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych ze Serwisem Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami Dane będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

 1. Podane dane osobowe udostępnione będą podmiotom z Grupy Kapitałowej VOTUM świadczącym usługi back office.
 2. Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług: Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd (transfer danych do USA). Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych, z których korzysta Google przy transferze danych dostępny pod adresem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 4. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 5. sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 6. usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 7. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 8. przenoszenia danych osobowych(art. 20 RODO),
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów admiistratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO).,
 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO),
 11. Więcej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Polityka plików cookies

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”).

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie. Użytkownik może zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki Cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. W celu zmiany ustawień można skorzystać z instrukcji wymienionych poniżej, według nazwy przeglądarki, z której użytkownik korzysta:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Skonfigurowanie przeglądarki w taki sposób, aby umożliwić odrzucenie akceptacji plików Cookies może spowodować, że Strona nie będzie funkcjonować prawidłowo podczas wyświetlania na urządzeniu użytkownika.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

IP komputera,

informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,

dane dotyczące sesji,

dane przeglądarki internetowej,

dane dotyczące urządzenia,

dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przechowywane w celach pomocniczych, służących do administrowania Strony i ustalenia preferencji odwiedzających ją użytkowników i odpowiednio dostosować do nich jej treść. Mogą być też używane do celów analitycznych. Część tych plików to pliki tymczasowe, kasowane po zamknięciu przeglądarki, natomiast część stanowi pliki stałe, które pozostają na urządzeniu przez określony czas (w zależności od przeglądarki). Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania ze Strony przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Google Ads

Google Ads służy do wyświetlania użytkownikowi Stron odpowiednich reklam, na podstawie Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu użytkownika w celu zapamiętania odwiedzanych przez niego Stron. Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod adresem: https://adssettings.google.com/.

Google Tag Manager

Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Facebook Piksel

Na Stronie wykorzystujemy opcję “Facebook Pixel”, którą dostarcza serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (“Facebook”). Korzystanie z funkcji Facebook Pixel umożliwia wyświetlanie opublikowanych reklam Spółki na portalu Facebook jego użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Funkcja Facebook Pixel pozwala również na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Więcej informacji: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616, wyłączenie Pixel: https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W celu wyłączenia funkcji należy zalogować się do portalu Facebook.

Odnośniki do innych stron

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron WWW. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Zmiany w polityce prywatności

Votum Robin Lawyers S.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji obowiązującej politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Aktualizacja: 03.01.2023 r.