Kredytobiorcy, którzy od początku zawarli umowę o kredyt waloryzowany do franka szwajcarskiego wygrywają z bankami nawet w 99 proc. spraw. W nieco bardziej skomplikowanej sytuacji są te osoby, które pierwotnie zawały kredyt w złotówkach, a następnie aneksowały go do szwajcarskiej waluty. Warto jednak podkreślić, że ta grupa Kredytobiorców również może walczyć o unieważnienie aneksu lub całej umowy.

Kredyty przewalutowane ze złotówek na franki

Prawnicy reprezentujący posiadaczy kredytów złotowych konwertowanych do szwajcarskiej waluty podkreślają, że zdecydowanie lepszą opcją jest próba unieważnienia całej umowy kredytowej. Wynika to z faktu, że przy unieważnieniu jedynie aneksu istnieje ryzyko, że umowa zostałaby ponownie zmieniona na umowę w złotówkach z wysokim oprocentowaniem w oparciu o wskaźnik WIBOR. Specjaliści podkreślają, że kwestie dotyczące kredytów przewalutowanych ze złotówek na franki są nieco bardziej skomplikowane niż powszechne sprawy frankowe, jednak Kredytobiorcy mają spore szanse na wygranie sprawy z bankiem. Stanowisko to popiera Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2019 roku w którym zaznacza, że „postanowienia o przewalutowaniu kredytu złotowego we frankowy mogą być uznane za niedozwolone, jeżeli bank w całości decydował o konwersji kredytu i dacie przewalutowania, a Kredytobiorcy nie negocjowali indywidualnie warunków zmian”.

Z kredytu złotowego na frankowy. Dlaczego Kredytobiorcy decydowali się na zmianę?

Wśród umów frankowych istnieją również takie, które do szwajcarskiej waluty zostały przekonwertowane dopiero na późniejszym etapie. Chociaż to niewielki odsetek, posiadacze takich kredytów również mają szansę na złożenie pozwu i wygranie z bankiem. Osoby posiadające kredyt złotowy kierowały się różnymi pobudkami decydując się na jego konwersję do franka szwajcarskiego. Większość z nich po pewnym czasie od uruchomienia kredytu stwierdziła, że bardziej opłacalne jest spłacanie niżej oprocentowanego kredytu waloryzowanego do szwajcarskiej waluty niż spłata kredytu w złotówkach opartego na zmiennym oprocentowaniu na bazie WIBOR-u. Co ciekawe, w niektórych przypadkach Kredytobiorcy nie mieli początkowo możliwości zaciągnięcia kredytu bezpośrednio we frankach dlatego też zawierali umowę w złotówkach, którą z czasem planowali przewalutować na kredyt CHF.

flaga PLN i CHF

Jakie szanse w sądzie mają Kredytobiorcy z przewalutowanym kredytem?

Z reguły powód, dla którego Kredytobiorcy zdecydowali się na przewalutowanie kredytu nie ma takiego znaczenia. Ważniejszy jest fakt, że bank umieszczał w aneksach zapisy dotyczące przeliczenia kredytu PLN na CHF, który miały abuzywny charakter. Warto podkreślić, że samo przeliczenie kwot kredytu po kursie, który bank ustalił bez konsultacji z Kredytobiorcą było działaniem sprzecznym z prawem. W wielu przypadkach to kredytodawca decydował o kluczowych kwestiach dotyczących kredytu, a Kredytobiorca nie miał żadnego wpływu na wysokość kursu przeliczeniowego. Ustalanie wartości kursów w tabelach bankowych było uzależnione od indywidualnych preferencji banków. Co więcej, ich pracownicy zwyczajowo nie przekazywali Kredytobiorcom żadnych informacji o ryzyku, które niesie ze sobą spłata kredytu we frankach.

Czy warto unieważnić sam aneks konwertujący kredyt PLN na CHF?

Działania banków podejmowane wobec Kredytobiorców, którzy zdecydowali się na przewalutowanie swojego kredytu w złotówkach na franki są bardzo podobne do tych, które sektor praktykuje w kontaktach z posiadaczami kredytów, które od początku były zawarte w szwajcarskiej walucie. Zatem mogłoby się wydawać, że nie powinno być problemu z unieważnieniem aneksu, jednak czy takie rozwiązanie jest korzystne dla Kredytobiorcy? Nie zawsze. Warto podkreślić, że po stwierdzeniu nieważności samego aneksu, umowa złotowa pozostaje w mocy. Oznacza to, że Kredytobiorca nadal będzie spłacać zobowiązanie oparte o zmienne oprocentowanie na bazie WIBOR-u.  Z uwagi na wysokie stopy procentowe w Polsce, być może korzystniejszą opcją okaże się odfrankowienie. Dlatego osoby z przekonwertowanym kredytem powinni skonsultować swoją umowę ze specjalistami z zakresu spraw frankowych, którzy przedstawią najlepszą ścieżkę działania w danej sytuacji.