Biuro Rzecznika Finansowego poinformowało, że Rzecznik Finansowy złożył dwie skargi do Sądu Najwyższego dotyczące orzeczeń sądów odnoszących się do kredytów hipotecznych. W jego opinii, doszło tam do poważnego naruszenia praw klientów instytucji finansowych.

Klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych

W pierwszej z dwóch skarg, które Rzecznik złożył 30 października tego roku, opisano, że w 2008 roku klienci podpisali umowę o kredyt hipoteczny z EFG Eurobank Ergasis S.A. Oddział w Polsce. Bank zobowiązał się udzielić im kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Pieniądze z kredytu głównie zostały przeznaczone na zakup domu na rynku wtórnym. Z powodu opóźnień w spłatach rat, bank rozwiązał umowę kredytu. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał na podstawie weksla, który stanowił zabezpieczenie kredytu, nakaz zapłaty, w którym zobowiązano klientów do uregulowania kwoty przekraczającej 1 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienia.

bank

Zdaniem RF głównym powodem do zaniepokojenia jest to, że sąd, który wydał nakaz zapłaty, nie wywiązał się z obowiązku zbadania, czy postanowienia nie mają nieuczciwego charakteru, szczególnie, że klienci banku byli konsumentami. Należy podkreślić, że taka ocena – w przypadku, gdy jedną ze stron jest konsument – leży w gestii sądu. Rzecznik zwraca uwagę, że umowa kredytu została zawarta na podstawie standardowego wzorca umownego, stosowanego przez bank, bez jakiegokolwiek wpływu Kredytobiorców. Należy podkreślić, że klauzule waloryzacyjne zastosowane w treści umowy przez bank, zostały uznane przez sądy powszechne za niedozwolone. Dotyczy to klauzul abuzywnych, które umożliwiają bankowi przeliczenie kwoty kredytu oraz poszczególnych rat z franków szwajcarskich na złotówki, według kursów ustalanych arbitralnie przez bank.

Skarga RF dotycząca umowy z ING Bank Śląski S.A.

Druga skarga dotyczy sytuacji, w której w maju 2007 roku klienci nawiązali umowę o kredyt hipoteczny w złotych z ING Bankiem Śląskim S.A. Kredyt ten został udzielony w celu częściowego sfinansowania zakupu mieszkania w budynku wielorodzinnym. Jednak we wrześniu 2008 roku doszło do zmiany umowy kredytowej poprzez aneks, w wyniku którego kredyt został przeliczony na złote, indeksowane kursem franka szwajcarskiego. W lutym 2016 roku klienci złożyli pozew, żądając od ING Banku Śląskiego S.A. wypłaty kwoty wynoszącej blisko 200 tysięcy złotych, wraz z ustawowymi odsetkami. Kredytobiorcy twierdzili, że podstawą tego żądania jest nieważność aneksu umowy, a po otrzymaniu opinii od biegłego sądowego, utrzymywali, że cała umowa, zmieniona aneksem, jest nieważna. W związku z tym domagali się zwrotu całej kwoty, którą zapłacili, równocześnie Frankowicze zadeklarowili, że zwrócą bankowi równowartość udzielonego kapitału.

młotek sędziowski

Rzecznik Finansowy interweniuje w sprawach kredytów hipotecznych

Rzecznik Finansowy zakwestionował zaskarżone orzeczenie głównie w kontekście naruszenia zasady ochrony konsumentów. Chodziło o to, że orzeczenie to nie uwzględniło przy interpretacji prawa krajowego przepisów dotyczących ochrony konsumentów na poziomie prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza Dyrektywy Rady w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Naruszenie polegało na uznaniu za ważny i mający skutki prawne aneks do umowy kredytu, który nadawał bankowi uprawnienie do jednostronnego ustalania kwoty zobowiązania, bez zapewnienia konsumentowi należytej ochrony przed nieuczciwymi warunkami umownymi.

Więcej informacji: www.tvn24.pl