We wrześniu w sprawach klientów grupy kapitałowej Votum zapadło, w I i II instancji, 628 korzystnych orzeczeń dotyczących kredytów frankowych. Pod tym względem był to drugi najlepszy wynik w 2022 r. Nieznacznie odbiegający od rezultatu osiągniętego w czerwcu (na dzień przekazania raportu bieżącego), kiedy wydano 656 rozstrzygnięć przed sądami I i II instancji. Na uwagę zasługuje natomiast rekordowa liczba wyroków II instancji korzystnych dla konsumentów. Po raz pierwszy przekroczyła ona granicę 80 spraw, dokładnie było ich 85. Frankowicze wyroki we wrześniu, sprawdź!

Rośnie liczba terminów sądowych w sprawach frankowiczów

Dane pochodzące z wokandy październikowej zwiastują, że IV. kwartał bieżącego roku może być rekordowy pod względem wyznaczanych terminów posiedzeń sądowych. I to nie tylko w tym roku, ale od początku trwania projektu frankowego. W tym miesiącu zaplanowano już 2626 terminów sądowych, a informacje o kolejnych posiedzeniach jeszcze napływają.

Wyniki wrześniowe wyraźnie pokazują, że podobnie jak w poprzednich latach, jesień w sądach będzie należała do frankowiczów. Liczba terminów sądowych oznaczonych jako publikacja wyroku na wokandzie w październiku pozwala zakładać, że w obecnym miesiącu może zapaść nie mniej niż 800-1000 wyroków. Obok rosnącej liczby orzeczeń, z satysfakcją odnotowujemy również wyraźny wzrost udziału wyroków prawomocnych, które oznaczają dla naszych klientów trwałe rozwiązanie problemu wadliwych umów kredytowych, rozliczenie się z bankiem i wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – podkreśla Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

Frankowicze wyroki – kolejni Klienci decydują się na sąd

Wrzesień był również drugim miesiącem w tym roku, pod względem liczby zawartych kontraktów. Na przyjęcie oferty Grupy Kapitałowej Votum zdecydowało się 939 frankowiczów. W październiku można oczekiwać, że przekroczona zostanie liczba 8000 umów zawartych od początku 2022 r. Oznacza to, że już na tym etapie roku zostanie wyrównany wolumen osiągnięty odpowiednio w całym 2021 r. i 2020 r. Zatem prognozy wskazują, że 2022 r. może być rekordowy pod względem liczby pozyskanych Klientów w ujęciu historycznym.

Dynamika pozyskiwania nowych klientów w segmencie bankowym w ostatnich latach kształtowała się na równym, wysokim poziomie. W zasadzie poza 2019 r. i skokowym wzrostem liczby zawartych umów, spowodowanych wyrokiem TSUE w sprawie Państwa Dziubak, napływ nowych spraw odbywał się z regularnością, uwzględniającą sezonowość poszczególnych wydarzeń. W tym roku, w zasadzie poza ostatnim posiedzeniem TSUE, które miało miejsce 12 października 2022 r. w sprawie roszczeń o bezumowne korzystanie z kapitału, nie było nadzwyczajnych wydarzeń zwiastujących pik sprzedażowy. Natomiast utrzymujący się na wysokim poziomie kurs franka szwajcarskiego powoduje, że nasi Klienci nie potrzebują dodatkowego motywatora do uregulowania swojej sytuacji. Dlatego przy utrzymaniu obecnej dynamiki, do końca roku możemy spodziewać się nawet 10000 nowych spraw w całym 2022 r. – wskazuje Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.