Temat spraw frankowych dotyczy milionów Polaków, dlatego odnotowywane kolejne rekordy to tylko potwierdzenie racji kredytobiorców. Rekordowe pozwy, wyroki i wyznaczane kwoty na rezerwy bankowe, to tylko niektóre z aspektów, które ukazują siłę frankowiczów. W niektórych sprawach prowadzonych przez Votum, w pojedynczych wyrokach odnotowuje się nawet kilka milionów złotych, które wrócą do kieszeni frankowiczów.

Bank BPH SA wypłaci frankowiczom 3,8 mln zł!

 

Jako przykład takiej sprawy można powołać się na sytuację Klientów, którzy zawarli umowę kredytu indeksowanego do CHF w czerwcu 2007 r. z GE Money Bank SA (obecnie Bank BPH SA). W ramach umowy bank udzielił swoim klientom ponad 1,3 mln złotych na zakup i wykończenie nieruchomości mieszkalnej. Niestety, jej treść była tak skonstruowana, że kredytobiorcy nie mogli oszacować jaka będzie wysokość ich raty, a także ile ostatecznie muszą zwrócić kredytodawcy. Podjęli decyzję o całkowitej spłacie zaciągniętego kredytu przed czasem. Takie działanie zapowiadało, że w przypadku zwycięstwa, wygrana dla frankowiczów będzie rekordowa. Pozew wniesiono do Sądu Okręgowego w Gdańsku dnia 09 sierpnia 2018 r. (sygn. akt XV C 950/18). Podczas rozprawy w dniu 18 czerwca 2020 r. sąd apelował o zawarcie ugody pomiędzy stronami. Do porozumienia jednak nie doszło, ponieważ pełnomocnik banku nie zgodził się na ugodę i zaproponował przeliczenie kredytu po średnim kursie NBP. Na takie rozwiązanie nie zgodzili się kredytobiorcy.

Na skutek braku porozumienia, w sprawie odbyły się kolejne posiedzenia w dniach: 20 lipca i 08 października 2020 r. Ostatecznie sąd odroczył wydanie wyroku do 3 listopada 2020 r. Z uwagi na stwierdzenie nieważności umowy zasądzono na rzecz klientów banku kwotę:

  • 339 075,15 zł tytułem zwrotu rat zapłaconych w PLN,
  • 563 337,76 CHF tytułem zwrotu rat zapłaconych w CHF,
  • 10 016,28 zł tytułem zwrotu opłaty manipulacyjnej,
  • 10 800,00 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Jak można było przewidzieć Bank BPH SA nie zgodził się z wyrokiem i złożył apelację. Mimo odwołania, w dniu 3 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku (sygn. akt V ACa 81/21) zgodził się z decyzją sądu I instancji i podtrzymał wskazane w wyroku kwoty. Uwzględniając dzisiejszy kurs CHF i szacowaną wartość odsetek ustawowych, bank zobowiązany jest do wypłaty frankowiczom Votum ok. 3,8 mln zł!

konsultacje
Przegrana mBanku –  frankowicze otrzymają blisko 3 mln zł

Inna sprawa dotyczy frankowiczów, którzy zawarli umowy z BRE Bank SA (aktualnie mBank SA) w kwietniu 2008 r. Zgodnie z umową, kredytobiorcy został udzielony kapitał w wysokości 1 500 000,00zł, który miał zostać przeznaczony na zakup nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego. Kredyt został udzielony w złotówkach o przeliczony na walutę obcą po kursie kupna z tabeli BRE Bank SA – 711 507,44 CHF. W umowie skonstruowanej przez bank pojawił się zapis, że wskazana kwota jest informacyjna i nie jest zobowiązaniem banku. Ostateczna kwotę Klient poznał dopiero po uruchomieniu kredytu. Spłata rat kapitałowo-odsetkowych odbywała się również na podstawie kursu ustalanego przez bank. Ze względu na powyższe, kredytobiorca zdecydował się na skorzystanie z regulacji określonych w ustawie antyspreadowej oraz wsparcia ze strony Votum.

Pozew skierowano do Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 10 lipca 2020 r. (sygn. akt XII C 1992/20). W wyniku przeprowadzonego procesu sądowego 26 maja 2021 r. wydano wyrok unieważniający umowę i zasądzono na rzecz klientów banku kwotę:

  • 216 891,59 zł tytułem zwrotu rat zapłaconych w PLN,
  • 514 271,84 CHF tytułem zwrotu rat zapłaconych w CHF,
  • 11 817,00 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego.

Przewidywano, że  mBank SA wniesie odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Tak też się stało. W dniu 16 marca 2023 r. sąd wydał wyrok prawomocny (sygn. akt I ACa 799/21). W swoim uzasadnieniu nie zgodził się z przedstawionymi przez bank argumentami, czego konsekwencją było oddalenie jego apelacji. Co więcej, bank został obciążony kosztami procesu w wysokości 7 200,00zł. Co więcej mBank zrealizował wyrok już 4 kwietnia 2023 r. Mając na uwadze wypłaconą kwotę i aktualny kurs CHF, łączna wartość uzyskana na rzecz frankowicza Votum oscyluje w granicach 3 mln zł.