FAQ

 • O co mogę walczyć z bankiem?
 • W zależności od rodzaju umowy kredytowej oraz zawartych w niej zapisów zakres roszczeń przysługujących kredytobiorcy od banku jest odmienny. W przypadku kredytów indeksowanych jest to przede wszystkim zwrot nadpłaconych rat oraz zmniejszenie salda zadłużenia. Natomiast w kredytach denominowanych są podstawy do unieważnienia umowy kredytowej w całości. Ponadto przedmiotem postępowania może być również zwrot składek uiszczonych na poczet ubezpieczenia niskiego wkładu własnego lub ubezpieczenia pomostowego. 

 • Jakie są podstawy dochodzenia roszczeń?
 • Klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne są podstawą dochodzenia roszczeń od banku. Zapisy te nie wiążą konsumenta, jeżeli rażąco naruszają jego interesy oraz kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, przy czym nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione. W umowach kredytów powiązanych z walutami obcymi klauzule abuzywne dotyczą przede wszystkim indeksacji kapitału kredytu do CHF, USD lub EUR, a także jednostronnego ustalaniu kursów w tabelach bankowych.

 • Czym jest odfrankowienie umowy?
 • Odfrankowienie umowy kredytowej jest tożsame z usunięciem klauzuli indeksacyjnej z umowy oraz uzyskaniem zwrotu nadpłaconych rat. Jednocześnie powoduje to zmniejszenie salda zadłużenia, które nie jest już zależne od kursu CHF. Konsument spłaca kredyt udzielony w PLN, z uwzględnieniem dotychczas spłaconego kapitału przy zachowaniu oprocentowania zawartego w umowie, opartego na stawce LIBOR+marża dzięki czemu maleje również wysokość raty.

 • Jakie skutki wywołuje unieważnienie umowy?
 • W przypadku unieważnienia umowy kredytowej jest ona traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta, tym samym nie wywołuje skutków prawnych. Bank jest zobligowany do zwrócenia  kredytobiorcy wpłaconych przez niego środków, które nie uległy przedawnieniu. Z kolei kredytobiorca zwraca bankowi jedynie kapitał, który otrzymał w momencie zawarcia umowy. Dzięki możliwości rozłożenia świadczenia na raty (zgodnie z art. 320 k.p.c.) kredytobiorca nie musi posiadać środków na natychmiastowy zwrot pozostałej części kapitału bankowi. Ponadto hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej, tym samym nieruchomość staje się wolna od zabezpieczeń banku i kredytobiorca może nią swobodnie rozporządzać.

 • Czy bank może wypowiedzieć moją umowę kredytową, jeśli wystosuję swoje roszczenia?
 • W treści umowy kredytowej znajdują się okoliczności będące podstawą do rozwiązania umowy z klientem przez bank - nie ma wśród nich dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej. Główną przyczyną wypowiedzenia umowy są zaległości w spłacie rat - w przypadku regularnie spłacanych zobowiązań nie ma więc podstaw do jej wypowiedzenia.

 • Czy możliwe jest rozwiązanie problemu frankowego ustawą?
 • Na bieżąco monitorujemy prace legislacyjne w zakresie pomocy osobom posiadającym kredyty powiązane z walutą obcą. Na dzień dzisiejszy nie powstał żaden projekt ustawy, który kompleksowo rozwiązywałby sprawę kredytów indeksowanych lub denominowanych. Dnia 4 lipca 2019 r. zgodnie z prezydenckim projektem Sejm dokonał nowelizacji ustawy z 2015 r., nie przewiduje ona jednak zwrotu rat nadpłaconych przez kredytobiorców oraz odfrankowienia ich umów, a jedynie pomoc osobom mającym problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Natomiast zgodnie ze statystykami Biura Informacji Kredytowej 95% frankowiczów regularnie spłaca swoje raty, zatem przygotowana ustawa w żaden sposób nie rozwiązuje problemu.

 • Co stanie się z moim kredytem jeśli zniknie LIBOR?
 • LIBOR to referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie, która ma całkowicie zniknąć do końca 2021 roku. Jest to jedna ze składowych oprocentowania w kredytach powiązanych z CHF. W przypadku usunięcia tego wskaźnika z obrotu umowy kredytowe będą prawdopodobnie realizowane jedynie w oparciu o marżę. Zmiana oprocentowania i wprowadzenie innego wskaźnika do obliczania wysokości odsetek wymagałaby zgody kredytobiorcy i zawarcia odpowiedniego aneksu z bankiem. Zniknięcie LIBOR-u może prowadzić w konsekwencji do unieważnienia umów kredytowych. Każdorazowo jednak trzeba będzie podnieść to jako argument w postępowaniu sądowym przeciwko bankowi.