15 czerwca 2023 roku to dzień oczekiwany przez wielu Kredytobiorców posiadających kredyt w szwajcarskiej walucie (CHF). Wówczas Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda decyzję w sprawie zawieszenia spłaty rat podczas trwania postępowania sądowego przeciwko bankom. Chociaż konkretna sprawa dotyczy Getin Noble Banku, wyrok będzie miał również zastosowanie do innych Kredytodawców. Tego samego dnia Trybunał podejmie również istotne dla Frankowiczów zagadnienie, a mianowicie ustalenie, czy w przypadku nieważności umowy kredytowej bankowi i Konsumentowi przysługuje opłata za korzystanie z kapitału.

Wyroki TSUE istotne dla Frankowiczów

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda swoje stanowisko w dwóch istotnych sprawach dla Frankowiczów:

  • zajmie się kwestią, czy bankowi i konsumentowi przysługuje opłata za korzystanie z kapitału w przypadku, gdy sąd stwierdza nieważność umowy kredytowej (sprawa o sygnaturze C-520/21),
  • wyda wyrok odnośnie zawieszenia spłaty rat na czas trwania postępowania sądowego przeciwko bankowi (sprawa o sygnaturze C-287/22).
Sprawa TSUE C-287/22

W jednej z rozpatrywanych spraw Sędzia Piotr Bednarczyk z Sądu Okręgowego w Warszawie zwrócił się do TSUE z pytaniem dotyczącym zawieszenia spłaty rat kredytowych.

Czy w świetle zasady skuteczności i proporcjonalności art. 6 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Dyrektywy 93/13 sprzeciwiają się takiej wykładni przepisów krajowych lub orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którymi sąd krajowy może – w szczególności ze względu na ciążące na konsumencie obowiązki rozliczenia się z przedsiębiorcą albo dobrą sytuację finansową przedsiębiorcy – nie uwzględnić wniosku konsumenta o zarządzenie przez sąd środka tymczasowego (zabezpieczenia powództwa) polegającego na zawieszeniu na czas trwania postępowania wykonywania umowy, która prawdopodobnie zostanie uznana za nieważną na skutek usunięcia z niej nieuczciwych warunków umownych?

młotek sędziowski

Tymczasowe wstrzymanie spłaty rat w trakcie postępowania sądowego

Warto zauważyć, że problem dotyczy wszystkich Kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny, a nie tylko Klientów Getin Noble Banku, którego sprawa była przedmiotem rozważań. Wiele sądów, w tym niektóre wydziały Sądu Okręgowego w Warszawie, utrzymuje stanowisko, że nie mają podstaw do uwzględnienia wniosków składanych w sprawach związanych z kredytami frankowymi.

Ustalenie zabezpieczenia dla Frankowiczów

Według prawników, istotnym czynnikiem chroniącym interesy Konsumentów jest ustalenie zabezpieczenia przez sąd, zwłaszcza w kontekście długotrwałych procesów sądowych, które dodatkowo obciążają budżet Frankowiczów. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej bez wątpienia będzie mieć wpływ na orzeczenia sądów w kwestii przyznawania zabezpieczeń, a także prawdopodobnie ustali zasady postępowania w sytuacjach, gdy Kredytobiorca, który jeszcze nie spłacił całego udzielonego mu kapitału, wnosi o udzielenie zabezpieczenia.

 

 

Więcej informacji na Business Insider.